Brugge - Knokke - Antwerpen

Naar winkelmand

Coaching by Levi Debruyne

Voorwaarden
voor Coach Levi

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 20/05/2020.

Lees hier de algemene verkoopsvoorwaarden van Coach Levi, gevestigd te Dirk Martensstraat 14 8200 Brugge, België.

Contactinformatie:
Dirk Martensstraat 14
8200 Brugge
Tel. +32(0)494 99 94 43

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 20/05/2020.

Lees hier de algemene verkoopsvoorwaarden van Coach Levi, gevestigd te Dirk Martensstraat 14 8200 Brugge, België.

Contactinformatie:
Dirk Martensstraat 14
8200 Brugge
Tel. +32(0)494 99 94 43

1. Begrippen

De organisatie: LDBX CommV 

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van  LDBX CommV waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de  trainingen bij Debruyne Levi, Ballegeer Shun, Vanderschaeghe Gwylim.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij LDBX  CommV voor het deelnemen van Personal Training en/of coaching. Op iedere activiteit  zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van LDBX CommV geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke  voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of  gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast  dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien LDBX CommV het  advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van  trainen, dient de klant dit te doen. 

3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij  deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het  anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan LDBX CommV te  worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen  worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de  klant zo snel mogelijk aan LDBX CommV door te geven. LDBX CommV zal een personal  trainer aan elke klant toewijzen. Bovendien zal LDBX CommV, indien nodig, alle macht  hebben om beslissingen over het veranderen van de toegewezen trainer te nemen. 

4. Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van inschrijving zal LDBX CommV meedelen wanneer en waar de  deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door  welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is LDBX CommV bevoegd  om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur  voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor LDBX  CommV als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt  minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift  desbetreffende trainingssessie een week door. 

5. Uitvoering van de opdracht

Op LDBX CommV rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed  mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal  deelnemers worden bepaald door Debruyne Levi. LDBX CommV voert de  werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat LDBX  CommV niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. 

6. Aansprakelijkheid

Voor elke door LDBX CommV aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting.  LDBX CommV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.  LDBX CommV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de  opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het  uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. LDBX CommV Is niet  aansprakelijk wanneer bij LDBX CommV, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan  de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. LDBX CommV is niet  aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten  is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven  instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De  klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen  voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door  hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te  doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen LDBX CommV wegens  vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel  tengevolge van uitvoering van diensten die LDBX CommV aanbiedt. LDBX CommV is wel  aansprakelijk wanneer LDBX CommV op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is  aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven  instructies door deze klant. De klant dient LDBX CommV te vrijwaren voor schade die hij  of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. 

7. Ontbinding

LDBX CommV is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te  ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts  gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse  beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden  met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. 

8. Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en LDBX CommV zal LDBX CommV meedelen wanneer en  hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is LDBX  CommV gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling  binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst  verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid  aan LDBX CommV te voldoen. Indien LDBX CommV over dient te gaan tot incasso van  haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk  rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag LDBX  CommV een bedrag van 50,00 euro ,- aan administratiekosten in rekening brengen om  het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van LDBX CommV is het BTW-tarief  van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door  onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is LDBX CommV gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet  gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. 

9. Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat  de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan LDBX CommV. Alle afspraken dienen 24  uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten  doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee  weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en  dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. 

10. Overmacht, vakanties & algemeen erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. LDBX CommV is niet  gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is  geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van  de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden. Vakanties van de  personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. Op algemene erkende  feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak  gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een  week voorruit geschoven. 

11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de  instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij  twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met LDBX CommV aan te  gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens  verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de  lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan LDBX CommV. 

12. Vertrouwelijkheid

LDBX CommV is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot  ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn  strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van  LDBX CommV gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële  doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

13. Intellectueel eigendom

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de  rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door  LDBX CommV voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van LDBX CommV.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na  verkregen schriftelijke toestemming van LDBX CommV. Alle door de opdrachtgever  verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s,  opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van LDBX  CommV zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door LDBX CommV ten behoeve van  eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet  door LDBX CommV zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden  gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel  eigendom van de klant. 

14. Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot LDBX CommV. Alle geschillen  betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de  daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde  rechter van het arrondissement waar LDBX CommV is gevestigd. In alle gevallen is het  Belgisch Recht van toepassing.